ทพ.รุทาปกรณ์ อินทร์เสวก

Orthodontic
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ป.โท ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ไต้หวัน
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร โรงพยาบาลไทเปฉางเกิงเมมโมเรียล ไต้หวัน